vrijdag 16 maart 2018

Laat ze maar komen

Nest gang Oeverzwaluw

Afgelopen periode is het rustig geweest met het ringen van vogels door de VRS De Haar.
De winterperiode is ook niet de gelegenheid om te vangen en te ringen.
De vogels hebben hun vetreserves hard nodig om in de koude omstandigheden in leven te blijven.
En daar gaat het toch om. Het welzijn van de vogels.
Jammer dat door de late korte vorstperiode een flink aantal vogels het niet hebben overleefd.

Schoonmaken  256 oude nestgangen
Stil gezeten heeft de VRS De Haar niet. 

Allereerst is het goed om de laatste zaken met betrekking  tot 2017 op papier en in de database op orde te krijgen.
Maar daarnaast ook druk om alles in gereedheid te brengen voor het komende seizoen.

Voor de vergadering van de leden van de VRS De Haar, waar alle afspraken nog eens onder de loep genomen werden en de plannen voor seizoen 2018 uiteengezet werden, werd eerst de Oeverzwaluwenwand van nieuw zand voorzien.Met de grondboor werden de restanten van het afgelopen seizoen uit de gaten verwijderd om vervolgens de nestgangen weer op te vullen met vers zand.
Een hele klus om 256 gangen leeg te maken en weer te vullen.
Maar de VRS De Haar was goed vertegenwoordigd en met vele handen gaat het snel.
De zwaluwen kunnen dus weer komen en mogen hun nest bouwen in het verse zand.

Vullen met zand en aanstampenOeverzwaluwenwand

Haarrijnseplas
Hopelijk blijft de bouw van 50.000 m2 zonnepanelen in de Haarrijnseplas achterwege.
Dit zou een ernstige verstoring kunnen worden voor de Oeverzwaluwen. (en andere (water)vogels))


Ondertussen zijn ook de eerste werkzaamheden gestart voor het slagnet. Een nieuw project van de VRS De Haar. Een gedeelte is afgevlakt . Maar er moet nog heel wat werk verzet worden voordat deze locatie in gebruik genomen kan worden.
In de omgeving van deze locatie samen met Tim een leuk geriefbosje gemaakt.

Winter in de CES
Ook op de vaste CES locatie is van de winter hard gewerkt.
Tijdens de jaarlijkse snoeironde is er enorm veel hout los gekomen. 


De dikke stukken hout gaan naar de houtkachels.
( Gezien de huidige milieu gedachten, is het nu politiek de vraag, of dit een juiste keuze is.)
Het houtopschot, de dunne takken zijn ter plaatse vernietigd.
Het was in de kou wel even lekker warm, dichtbij het vuur zelfs te warm.

De laatste takjes
Samen met Gerard ruimte gemaakt rond de locaties van de netten, die binnenkort ook weer geplaatst worden.
Erg vervelend als wildgroei van bramstruiken, elzenproppen of overhangende takken in het net blijven hangen.
Binnenkort een laatste actie voor de start van het seizoen. De netten controleren en herstellen.

donderdag 8 maart 2018

Kijk eens naar buiten

Rietgors vrouw
Mijn slogan is altijd, ‘Als je naar buiten gaat zie je altijd iets’. 

Ik kan daar aan toevoegen. ‘Als je binnen zit, kijk eens naar buiten’

Nu is dat een normaal verschijnsel bij ons, dat we regelmatig naar buiten kijken.
Iedere ochtend komen er een aantal Kauwtjes snoepen van het zaad in de zaadcilinder.
Ze hebben geleerd dat als je flink aan de cilinder schut, het zaad er vanzelf uitvalt.
Het zaad is eigenlijk voor de huismussen, die dagelijks vechten om het voer.
De Koolmezen en Pimpelmezen hebben hun eigen huisje met zonnepitten.
De Merel, die naar lange tijd weer terug is in de tuin, heeft liever een appeltje.
De Eksters rommelen er tussendoor en vinden zo links en rechts wat te eten, net als de Houtduiven en de Turkse Tortels.
Dan is er nog het Roodborstje die mee snoept en zo heel af en toe scharrelt de Heggenmus tussen de struikjes.

Rietgors man

Vandaag TWEE nieuwe soorten in onze tuin. Achter in zag ik een vogeltje gaan. Zag ik het goed, was dit geen mus, maar een Rietgors? Voor ik zekerheid had was de vogel een tuintje verder.
Maar een uur later was hij er weer en had zijn vrouw meegebracht.

Rietgors man

Rietgors man en vrouw


Rietgors man
Ja, echt waar een koppeltje Rietgors. Voor het eerst in onze tuin en de tweede melding van een Rietgors in Boomstede.

SperwerEind van de middag liet de tweede nieuwe soort zich zien. In de seringenboom landde een Sperwer. Een mooi rover. De foto’s zijn niet top, zo verscholen achter takjes, maar toch wel blij dat ik de Sperwer op de foto heb kunnen zetten..

Sperwer nog even bij de buren in de tuin

en het ringnummer is 1628 .......
Is geringd door de VRS De Haar op de CES locatie ( Haarzuilens)
26.07.2016 of 13.05.2017


Soort in de tuin
vroegste datum
1
Wilde Eend - Anas platyrhynchos
16/03/2015
2
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
18/09/2013
3
Sperwer - Accipiter nisus
8/03/2018
4
Buizerd - Buteo buteo
20/07/2013
5
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
7/12/2016
6
Houtduif - Columba palumbus
23/01/2011
7
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
16/07/2011
8
Gaai - Garrulus glandarius
20/07/2011
9
Ekster - Pica pica
18/12/2010
10
Zwarte Kraai - Corvus corone
6/11/2015
11
Kauw - Coloeus monedula
25/03/2012
12
Koolmees - Parus major
20/11/2010
13
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
19/12/2010
14
Staartmees - Aegithalos caudatus
22/02/2011
15
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
29/03/2016
16
Goudhaan - Regulus regulus
30/01/2016
17
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
25/11/2012
18
Spreeuw - Sturnus vulgaris
20/11/2010
19
Merel - Turdus merula
17/12/2010
20
Kramsvogel - Turdus pilaris
19/12/2010
21
Zanglijster - Turdus philomelos
17/12/2010
22
Roodborst - Erithacus rubecula
18/12/2010
23
Huismus - Passer domesticus
18/12/2010
24
Ringmus - Passer montanus
23/08/2013
25
Heggenmus - Prunella modularis
19/02/2011
26
Vink - Fringilla coelebs
7/01/2017
27
Groenling - Chloris chloris
24/02/2012
28
Sijs - Spinus spinus
24/03/2013
29
Rietgors - Emberiza schoeniclus
8/03/2018
30
Noordse Kauw - Coloeus monedula monedula
3/05/2015

dinsdag 6 maart 2018

Het is druk in de Toevlucht.

Dodaars

Door de korte strenge vorstperiode hebben veel vogels het moeilijk gehad.
IJs op de sloten en de grond hard bevroren.
Om maar een voorbeeld te noemen, nog nooit zoveel berichten  tegengekomen over houtsnippen en watersnippen.
Vogels die zich normaal niet laten zien of schichtig er vandoor gaan.
Ook bij de Vogelopvang de Toevlucht zijn er een aantal houtsnippen binnen gebracht.
In een eigen verblijf en met goed eten zal het hopelijk wel weer goed komen.
De watervogels hadden afgelopen week de grootste problemen.

Tijs aan het ringen en Gerard voor de administratie
Met Gerard en Tijs een bezoek gebracht om een aantal vogels van een ring te voorzien, voordat ze weer naar buiten mogen.
Sommige moeten nog even blijven om verder aan te sterken.

Een heel scala van vogels kwamen er dit keer langs die vervolgens door Tijs geringd werden : Knobbelzwanen, Wilde Eend , Dodaars , Fuut , Aalscholver, Meerkoeten, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen, Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuw, Kauw.
Tijs heeft de stelregel, dat hij pas een vogel ringt, als hij er zo goed als zeker van is, dat de vogel op korte termijn weer van zijn vrijheid kan gaan genieten, met zo'n glimmende roestvrijstalen ring.

Dodaars
De topper van de dag een kleine dodaars.
Een heel klein fuutje, die je eigenlijk alleen in het water tegen komt, driftig duikend naar eten.
Grappig, dat zowel de dodaars als de fuut de poten achter aan het lichaam hebben

Dodaars
Boswachters kregen een melding over een vogeltje dat midden op het pad zat. Ze had het met haar sjaal geprobeerd warm te houden tot de boswachters arriveerden. Ter plekke bleek het een dodaars te zijn, een vogel die ze niet vaak tegenkomen.
De boswachters hadden de dodaars meegenomen en de vogel werd opgehaald door Dierenambulance. Zij brachten het dier naar De Toevlucht vogel en zoogdieren opvang, waar hij onderzocht werd.
Het is de bedoeling dat de dodaars na een hopelijk goed herstel weer in het Bos teruggeplaatst wordt. 

De dodaars is een van de kleinste futen ter wereld en dankt zijn naam aan het dons op z’n achterwerk (‘dodde-aars’).
Dodaars

DODAARS
De dodaars is onze kleinste futensoort. Deze schuwe watervogel is zelfs nog een slag kleiner dan het meer bekende waterhoen. De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie. Moerasgebieden bijvoorbeeld, maar ook vennen en meren. Buiten het broedseizoen op allerlei soorten wateren, tot soms stadsgrachten en stadsparken.

Dodaars
LEEFGEBIED In de broedtijd water- en vegetatierijke gebieden zoals moerassen, vennen, duinmeren, plassen, kreken en wielen. Er zijn beschutte plekken voor het nest, er is een rijke vegetatie onder en boven water en voldoende voedselaanbod. Zoekt in grotere meren de ondiepere, beschutte delen op (rietkraag). Buiten het broedseizoen wijdere verspreiding in allerlei open wateren, ook rustige wateren aan de kust.

Dodaars
VOEDSEL Hoofdzakelijk insecten en larven, schelp- en schaaldieren, larven van amfibieƫn en kleine vis van 5-7 cm. Duikt voor voedsel tot ongeveer 2 meter. Haalt ook voedsel van het wateroppervlak.

Dodaars
VOGELTREK Na het broedseizoen concentreren dodaarzen zich met soms tientallen in de broedgebieden. Bij vorst neemt belang Deltagebied (Grevelingenmeer, Oosterschelde) als verblijfplaats toe. Dodaarzen van noordelijke en noordoostelijke broedgebieden zoeken open water en/of trekken in zuid-/zuidwestelijke richting. Tevens gedeeltelijke wegtrek bij invallende vorst. (Na strenge winters soms forse verliezen.) Wintergasten vanuit Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland, Baltische staten (bron vogelbescherming.nl)

Fuut, de grote broer

Ook de Fuut heeft de poten ver naar achteren

Knobbelzwaan, een zwaargewicht

Kleine Mantelmeeuw.
een flinke snavel waarmee hij flink kan uithalen

poot Kleine Mantelmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Wie schrijft die ...

Storm,Kok- en Zilvermeeuwen

Watervogels krijgen een roestvrijstalen ring
een flinke klus

Meerkoeten

Kauw
meten en leeftijd bepalen

Wilde Eend

Aalscholver.
Altijd oppassen voor de scherpe snavel

Aalscholver

Aalscholver

Zwemvogels